Doel en bestedingen

De vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk is tot stand gekomen met als doel een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de Sint-Catharijnekerk en het beter functioneren van dit cultureel erfgoed. De Sint-Catharijnekerk kan hierdoor haar plaats behouden in overeenstemming met haar religieuze, culturele en sociale betekenis.

De Vrienden geven invulling aan dit doel middels de volgende activiteiten:

  • Het bijeenbrengen van gelden afkomstig van leden, schenkers, donateurs, erflaters, instellingen, bedrijven en de plaatselijke, regionale en landelijke overheden.
  • Het doen van voorstellen ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van het gebouw.
  • Het financieel of organisatorisch ondersteunen van activiteiten tot behoud en restauratie van het gebouw en daarbij behorende voorzieningen.
  • Het samenwerken met andere instellingen met een soortgelijk of aanverwant doel.
  • Het (mede-)organiseren van bijeenkomsten ter bevordering van de kennis over en de belangstelling voor de Sint-Catharijnekerk.

Om deze doelstelling te kunnen realiseren is een breed draagvlak vanuit de samenleving noodzakelijk. Daarom is iedereen die zich op een of andere manier verbonden voelt met dit prachtige monumentale gebouw welkom in de  vriendenkring. De Sint-Catharijnekerk is er tenslotte voor ons allemaal.

Meer informatie over de besteding van de gelden vindt u hier.